İş Meşguliyet ve Mesleki Rehabilitasyon ünitesinde;
Serebrovasküler Olay
Serebral Palsi
Motor Mental Retardasyon
Down Sendromu
El ve üst ekstremite yaralanmaları
Brakial Pleksus Yaralanmaları
Romatizmal hastalıklar
Kas hastalığına sahip hastalar değerlendirilerek bu ünitede iş uğraşı programına alınmaktadır.
Uygulamalar;
• Duyu, algı, motor değerlendirme ve eğitim
• Kognitif değerlendirme ve eğitim
• Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitim
• El ve üst ekstremitenin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi ve ince beceriler, 
• koordinasyon ve endurans geliştirici aktivite programları
• Çevresel mimari düzenlemeler.